Trà - chè

bột trà xanh

thông tin liên hệ
Bà Đào Thức
GIÁM ĐỐC - 0987 843 299

Cao trà xanh

Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao trà xanh
Cao trà xanh