Trà - chè

bột trà xanh

thông tin liên hệ
Bà Đào Thức
GIÁM ĐỐC - 0987 843 299

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Nhất Lộc Trà
Nhất Lộc Trà
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Các Sản Phẩm Tiêu Biểu
Trà Lộc Xuân
Trà Lộc Xuân
Thức Tâm Trà
Thức Tâm Trà
Thức Đỉnh Trà
Thức Đỉnh Trà
Bát Tiên Trà
Bát Tiên Trà

chè thái nguyên

Chè tôm nõn
Chè tôm nõn
Chè Tím
Chè Tím
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Bát Tiên
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Long Vân
Chè Trung Du
Chè Trung Du
Chè Trung Du
Chè Trung Du

BỘT TRÀ XANH

Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Matcha trà xanh
Matcha trà xanh
Cao trà xanh
Cao trà xanh
Bột Trà Xanh
Bột Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh
Cao Trà Xanh

Hình ảnh cơ sở

Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở
Hình ảnh cơ sở